Rebranding - kiedy to dobry pomys??

michal-s.net

Czym jest rebranding? To proces od?wie?enia wizerunku firmy, zmiana jej podej?cia, misji i cech charakterystycznych. To odwa?ny krok, który wykonany w odpowiedni sposób mo?e da? Twojej firmie szans? na nowy start praz nowej mocy nap?dowej.

Jest wiele sytuacji i problemów, które mo?e rozwi?za? rebranding. Mo?e Twoja firma nie wydaje si? ju? nowoczesna i nie kojarzy si? z obecnymi trendami? Mo?e pad?a ofiar? z?ego PR i nie potrafi podnie?? si? po nat??onej krytyce? A mo?e po prostu chcesz pokaza? now? stron? Twojego przedsi?biorstwa?

Kiedy jest wi?c dobry moment na rebranding?

Kryzys PR

Wyobra?my sobie tak? sytuacj? – Twoja firma zatrudnia osob? do reklamy, która niestety w swoich materia?ach zrobi?a drobny b??d. Jednak post ju? zosta? opublikowany i dotar? do szerszej ?wiadomo?ci u?ytkowników. By? dalej udost?pniany i komentowany. Niestety czujnemu oku internauty nic nie umknie, wi?c b??d firmy zosta? szybko zauwa?ony, a to spowodowa?o du?? ilo?? negatywnych opinii. Wydaje si?, ?e to nic strasznego, ale wizerunek firmy mocno na tym ucierpi, a klienci mog? d?ugo zapami?ta? ca?? sytuacj?.

Mniejsze zyski

Czasami jednak nawet nie musi to by? tak ekstremalna sytuacja. Cz?sto wystarczy jeden komentarz rozz?oszczonego klienta, która poci?gnie za sob? kolejne. Bardzo trudno przywróci? dobry wizerunek firmie po takich wpadkach. W takiej sytuacji kompleksowy rebranding i zmiana strategii mo?e by? jedynym wyj?ciem. Nowy wizerunek pomo?e odzyska? zaufanie kientów.

Mo?e jednak klienci ufaj? Twojej marce, ale jednak zyski ci?gle spadaj?? Wiele firm popada w pewien zastój i nie zauwa?a, ?e liczy tylko na sta?ych klientów. Rebranding pozwoli nabra? nowej mocy nap?dowej firmie. Dotrze? do nowych osób, nowej grupy klientów i nawi?za? nowe kontakty biznesowe. Nowe, ?wie?e marki przez pewien czas ciesz? si? spor? popularno?ci?, a to pomo?e rozkr?ci? ponownie Twój biznes.

Mocna konkurencja

Rebranding to równie? odpowied? na mocn?, agresywn? konkurencj?. W wielu bran?ach dzia?a sporo firm, które walcz? o ka?dego klienta. Nie jest ?atwo dzia?a? w tych kategoriach, poniewa? nie zawsze mo?liwe jest dotrzymanie kroku wi?kszym przedsi?biorstwom z wy?szymi funduszami na reklam?. Rebranding pozwoli na wyró?nienie si? na tle konkurencji – pokazanie czego? nowego i otwarcie si? na now? grup? docelow?. Du?e zainteresowanie bezpo?rednio po rebrandingu pozwoli zyska? przewag? nad konkurencj?.

Jak wida? rebranding to pot??ne narz?dzie, które pomo?e w wielu problemach. Warto jednak wiedzie?, ?e kompleksowa zmiana wizerunku Twojej firmy wymaga znacznego nak?adu pracy i czasu. Praktycznie ca?y biznes trzeba zaprojektowa? od nowa – bior?c pod uwag? now? grup? klientów, ?wie?y wizerunek i kreatywne podej?cie. Trzeba równie? postawi? na nowy wygl?d wizualny ca?o?ci, czyli przede wszystkim postawi? na atrakcyjn? identyfikacj? wizualn?.

Odpowiednie przeprowadzenie rebrandingu nie jest proste, ale wykonane poprawnie ma szans? przynie?? sukces ca?ej firmie.

Polub nas na Facebooku!

Informacje o najnowszych wpisach na blogu, ciekawe linki, aktualne promocje i wiele innych!

fb.me/michalsnet