Tworzenie bloga - samodzielnie, czy z pomoc? agencji?

Magdalena Ślaska

Content to obecnie podstawa budowania pozytywnego wizerunku firmy. Dzi?ki warto?ciowym tre?ciom lub materia?om wideo mo?na pozyskiwa? nowych klientów. Artyku?y eksperckie przyczyniaj? si? równie? do wzrostu widoczno?ci witryny w sieci. Czy jednak mo?na zajmowa? si? tym samodzielnie czy lepiej zwróci? si? o pomoc do specjalistycznej agencji?

Teoretycznie, ka?dy potrafi pisa?. To umiej?tno??, której uczymy si? ju? w szkole. Nie wszyscy jednak robi? to dobrze. Nie chodzi tu tylko o b??dy stylistyczne, interpunkcyjne, ortograficzne – cho? te, bez w?tpienia – s? bardzo istotne. Wa?ne jest tak?e, aby dostosowa? tre?? artyku?u do potrzeb odbiorców, a tak?e do wymogów Google dla webmasterów. Nale?y tak?e zadba? o prawid?ow? struktur? tekstów: podzia? na akapity, nag?ówki, ?ródtytu?y. Nie bez znaczenie jest równie? sposób komunikacji. Artyku? powinien by? merytoryczny, a zarazem prosty w odbiorze.

Nikt nie zna tak dobrze bran?y jak ja…

Tak uwa?a wielu specjalistów. Rzeczywi?cie lata pracy w jednej bran?y pozwalaj? zdoby? cenn? wiedz?, która mo?e zaciekawi? wielu odbiorców. Mo?na opisa? ró?ne sytuacje, bazowa? na licznych przyk?adach – a to jest z pewno?ci? du?o ciekawsze ni? podawanie suchych faktów. Osoba, która na co dzie? nie zajmuje si? dan? dziedzin? na pewno nie b?dzie w stanie napisa? artyku?u, który wyró?nia?by si? na tle innych.

…ale czy sama wiedza wystarczy?

Tu jednak przechodzimy do sedna sprawy. Sama wiedza to nie wszystko – trzeba j? jeszcze sprzeda?. To zadanie dla copywritera lub agencji reklamowej. Specjali?ci, którzy na co dzie? zajmuj? si? tworzeniem tre?ci na potrzeby internetu wiedz?, na co zwróci? uwag? i jak przyci?gn?? uwag? odbiorcy. Znaj? techniki pomagaj?ce wzbudzi? zainteresowanie Twojej grupy docelowej. Co wi?cej z regu?y wspó?pracuj? zespo?owo. S? w stanie dobra? odpowiednie grafiki, a tak?e zoptymalizowa? stron? pod k?tem SEO – co w praktyce oznacza, ?e jest ona przyjazna dla robotów Google. Tym samym mo?e wy?wietla? si? na wysokich pozycjach w wyszukiwarce. Taka strategia, w perspektywie d?ugofalowej, umo?liwia budowanie marki w internecie i pozwala by? o krok przed konkurencj?.

Wspó?praca to podstawa

Aby po??czy? Twoje do?wiadczenie i umiej?tno?ci z wiedz? marketingowca konieczna jest wspó?praca. To klucz do sukcesu. Wa?ne jest, aby znale?? zaufan? firm?. Dobry copywriter, który na co dzie? tworzy tre?ci do internetu b?dzie wiedzia?, jak sprzeda? Twoje us?ugi i produkty. Ale ?eby artyku? by? ciekawy powinien by? przemy?lany. Nierzadko osoby zajmuj?ce si? opracowaniem contentu musz? si? podszkoli? w danej dziedzinie. ?eby to u?atwi?, mo?esz dostarczy? materia?y dydaktyczne, np. w postaci fachowej literatury. Pami?taj?, ?e jako ekspert musisz zadba? o stron? merytoryczn?. W celu stworzenia dobrego contentu niezb?dny jest dialog. Powiedz, na czym Ci zale?y. Mo?esz nawet opisa? konkretny przypadek z Twojej bran?y. Dobry marketer b?dzie wiedzia?, w jaki sposób przedstawi? dane zagadnienie.

Od pomys?u po realizacj?

Podstaw? we wzajemnej wspó?pracy jest komunikacja. Je?li zale?y Ci na tym, aby projekt contentowy by? dobrze zrealizowany, musisz by? w sta?ym kontakcie z copywriterem. Artyku?y powinny by? publikowane regularnie. Warto wi?c z co najmniej miesi?cznym wyprzedzeniem ustala?, jakie tematy maj? znale?? si? na blogu. Mo?esz powiedzie?, na czym Ci zale?y. Najlepiej pisa? o us?udze, któr? chcesz wypromowa? lub na któr? jest du?y popyt. Dobr? praktyk? jest wspólne omówienie konspektu. Powinna go przygotowa? agencja zajmuj?ca si? dostarczaniem contentu.

Monitoruj efekty!

Pami?taj, ?e samo tworzenie tre?ci na bloga nie wystarczy. Musisz analizowa? efekty dzia?a?. Sprawdzaj dane z Google Analytics, a w szczególno?ci te dotycz?ce zainteresowa? Twoich odbiorców. Monitoruj, które artyku?y ich absorbuj?, a które nie s? popularne. Dzi?ki temu mo?esz precyzyjnie dobiera? tematy, a ponadto b?dziesz widzie?, czy za?o?enia content marketingowe, które ustali?e? wspólnie z agencj? s? skuteczne i czy warto je zmodyfikowa?.

Polub nas na Facebooku!

Informacje o najnowszych wpisach na blogu, ciekawe linki, aktualne promocje i wiele innych!

fb.me/michalsnet